De Stichting Vesting Oudeschans (SVO) is opgericht op 21 mei 1976, als opvolger van de in januari 1972 in het leven geroepen Vereniging Vesting Oudeschans.
Het doel van de Stichting is de voormalige Vesting Oudeschans te renoveren en te behouden als woondorp met een goed woon- en leefklimaat. Een woondorp met een beschermd dorpsgezicht waar het niet alleen goed toeven is voor de Oudeschanskers, maar ook voor passanten en toeristen.
Bij de reconstructie van de Vesting - oorspronkelijk aangelegd in 1593- werden in de jaren tachtig de sporen van wallen, grachten en bastions aan de zuid-westzijde van het dorp geaccentueerd, waardoor de bezoeker van nu een duidelijk beeld krijgt van de oorspronkelijke Vestingvorm. Vele panden zijn gerestaureerd of compleet gerenoveerd, het oude Garnizoenskerkje onderging een volledige restauratie. Door de loop der jaren is Oudeschans zo met de inspanning van de SVO, bewoners en bestuurders , behouden gebleven als waardevol cultuurhistorisch monument.
De SVO bewaakt zowel de leefbaarheid van het dorp Oudeschans voor de bewoners als de aantrekkelijkheid van de Vesting Oudeschans voor de bezoekers.

Oudeschans is primair een mooi woondorp, geen museumdorp. Maar de SVO beheert en exploiteert wel het Vestingmuseum Oudeschans. Een museum waar de boeiende geschiedenis met veel oorlogsgeweld tot leven komt door de honderden gebruiksvoorwerpen, die tijdens archeologische opgravingen in de vesting zijn gevonden. Voor meer informatie zie elders op deze site onder het kopje Vestingmuseum.

FINANCIËN - DONATIES

De Stichting Vesting Oudeschans ontvangt voor het uitvoeren van al deze taken geen structurele subsidie. De organisatie wordt gerund door en met vrijwilligers.
Voor projecten en renovaties wordt een beroep gedaan op incidentele bijdragen van culturele fondsen, giften en donaties.
Wilt u ons werk steunen en donateur worden van onze stichting? Dat kan al vanaf € 10,- per jaar.
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL93RABO 0306650495 t.n.v. Stichting Vesting Oudeschans te Oudeschans.
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage!

ANBI-GEGEVENS

Stichting Vesting Oudeschans is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Dit houdt in dat uw gift of legaat fiscaal aftrekbaar is.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Vesting Oudeschans, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

ALGEMENE GEGEVENS
Naam ANBI: Stichting Vesting Oudeschans
RSIN/Fiscaalnummer: 005767702
K.v.K.: 41014015
Bankrekeningnummer: NL 93 RABO 030 665 0495
Website: www.vestingoudeschans.com
Email Bestuurssecretariaat: info@vestingoudeschans.com
Bezoekadres: Molenweg 6, 9696 XN Oudeschans
Postadres: Molenweg 6, 9696 XN Oudeschans

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

In 2020 is het Vestingmuseum wegens Covid-19 gesloten geweest tot begin juli. Daarna was het museum op vier middagen per week geopend, op basis van reservering. Naast onze eigen collectie was er een expositie ingericht door het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland met als thema de bevrijding van Oost-Groningen in 1945. Deze expositie is zeer goed bezocht. De overige activiteiten voor dorpsbewoners en donateurs van onze stichting zijn helaas niet doorgegaan wegens Covid-19.

 

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: Renske Lambeck (onbezoldigd)
Secretaris: Bernadette Karremans (onbezodigd)
Penningmeester: Marja Romkema (onbezoldigd)
Bestuurslid: Elles Dost (onbezoldigd)
Bestuurslid: Wilma Fonteijn (onbezodigd)
Bestuurslid: Annemiek Kamsma (onbezoldigd)
Bestuurslid: Petra Koorn (onbezoldigd)

Statutaire Doelstelling

De stichting heeft ten doel, in samenwerking met de gemeente Wsesterwolde:

  1. -Oudeschans, waar mogelijk, in de algemene belangstelling te plaatsen.
  2. -Mede daartoe, zowel het deel, dat als beschermd dorpsgezicht is aangewezen, als het daar buiten gelegen deel, dat tot de voormalige vesting behoort, voor verval te behoeden, nadere detailleringen aan te brengen en het geheel aldus na herstel als waardevol cultuurhistorisch monument voor ons land en nageslacht te bewaren.
  3. -Het beheren en exploiteren van het Vestingmuseum Oudeschans, waarin een uitgebreide en waardevolle collectie archeologische bodemvondsten op een boeiende wijze toegankelijk gemaakt wordt voor een breed publiek. Deze collectie wordt aangevuld door schilderijen, gravures, objecten in bruikleen of door schenking verkregen. Het uitdragen van de geschiedenis van de regio en de rol van de Vesting Oudeschans hierin is een kerntaak van de Stichting Vesting Oudeschans.