Kolkenproject

Kolken zijn rustige onopvallende poelen die op vrij onverwachte plekken in het landschap liggen. Het zijn overblijfselen van dijkdoorbraken. Meestal bij stormvloeden, brak de dijk ergens door en kolkte het water van de Dollard met veel kracht door de ontstane bres het breukgat door. De bodem werd weggespoeld en er ontstond een metersdiepe met water gevulde kuil, die naar zijn manier van ontstaan een kolk werd genoemd De kolk in Oudeschans is waarschijnlijk ontstaan omstreeks 1560. Vrijwel alle kolken in deze regio zijn sterk aan het verlanden. Overal is een metersdikke sliblaag aanwezig. Als er geen onderhoud wordt gepleegd, slibt de kolk zeker dicht.

De Stichting Vesting Oudeschans (SVO) acht de kans groot in deze sliblaag archeologische vondsten aan te treffen. Reden voor de SVO om samenwerking te zoeken met het IVN. Het IVN heeft in het Dollardgebied de nog aanwezige kolken geïnventariseerd en naast onderzoek van flora en fauna in en rondom de kolken ook cultuurhistorisch onderzoek gedaan.