ECO Energie Coöperatie Oudeschans

Oudeschans, een dorp met 52 huishoudens, klein maar vitaal, wil zijn eigen energie gaan opwekken. De meerderheid van de bewoners heeft in een belangstellingsregistratie in 2018 aangegeven hier een voorstander van te zijn. De vesting Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht met veel beeldbepalende panden, de bewoners mogen geen zonnepanelen op hun dak leggen. De Stichting Vesting Oudeschans (SVO) heeft vervolgens de ambitie geformuleerd om met bewoners een Energie Coöperatie Oudeschans op te richten. Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van de SVO  een voorlichtingsavond voor de bewoners georganiseerd, waarbij een adviseur van de Groninger Energie Koepel (GrEK)n een presentatie heeft gegeven en vele vragen beantwoord en de voorzitter van de naburige energiecoöperatie Pekela Duurzaam verteld heeft over hun ervaringen. Aan het eind van die avond is een werkgroep van bewoners opgericht die zich gaat bezighouden met het oprichten van de Energie Coöperatie Oudeschans en alle projectactiviteiten die nodig zijn voor het in eigen beheer opwekken van hernieuwbare energie en het op eigentijdse wijze verduurzamen van het historische dorp met behoud van het beschermd dorpsgezicht.

Doel

Ons doel is het vestingdorp Oudeschans op termijn energieneutraal te maken. Oudeschans kent een beschermd dorpsgezicht, inwoners mogen geen zonnepanelen op hun daken van Oudhollandse Muldenpannen leggen. De meeste woonhuizen zijn gebouwd in de 19e eeuw en sommige panden zijn recentere “replica’s” vanuit de dorpsrenovatie in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze woonhuizen zijn lastig duurzaam te isoleren en vaak alleen tegen hoge kosten. Dorpsbewoners met een bescheiden portemonnee kunnen dit veelal niet betalen. Met de oprichting van de Energie Coöperatie Oudeschans willen we collectief in het buitengebied dicht bij ons dorp hernieuwbare energie opwekken door middel van zonnepanelen.

Het doel is ongeveer 150.000kwh per jaar op te wekken, voldoende voor het jaarverbruik nu en in de nabije toekomst van de 52 huishouden van ons dorp. We verwachten dat minimaal 80 % van de huishoudens lid wordt van de op te richten coöperatie en direct profiteert van de fiscale voordelen die deelname via een Postcode roos regeling biedt. De Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) wil door de jaren heen de rendementen van het collectief opwekken van elektriciteit benutten voor het ondersteunen van minder draagkrachtige huishoudens bij het isoleren en duurzamer maken van hun woningen.

We hebben startsubsidie ontvangen van de provincie Groningen om de oprichting van ECO te bekostigen, het communicatietraject met bewoners vorm te geven, een haalbaarheidsonderzoek te laten doen voor wat betreft de locatie, de technische realisatie en de aansluiting op de infrastructuur van Enexis en een begeleidingsabonnement bij de GrEK af te kunnen sluiten. Omdat wij net buiten het aardbevingsgebied zitten moeten we dit zelf betalen.

Stand van zaken :

De Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) is notarieel opgericht op 8 september 2019 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van ECO is in gesprek met meerdere grondeigenaren om een zonnepark te realiseren, dat voldoet aan de voorwaarden en eisen van de omgevingswet en de duurzaamheidsvisie van de gemeente Westerwolde. Tegelijkertijd zijn we in gesprek met agrariërs in de omgeving over een sneller te realiseren dak opstelling van zonnepanelen, omdat we op relatief korte termijn in de energiebehoefte van Oudeschans en omgeving willen kunnen voorzien. .
Een Energieplan Oudeschans 2020 is opgesteld en voor de realisatie is subsidie aangevraagd bij de gemeente Westerwolde vanuit het aanjaagbudget duurzame initiatieven. Voor meer informatie zie elders op deze website onder “Energieplan Oudeschans 2020”

Wie vormen de Energie Coöperatie Oudeschans?

Bij de oprichting van ECO in september 2019 wordt het bestuur in 1e instantie gevormd door:

Pieter de Maar, voorzitter
• Elly Brier, secretaris
   Bert Dost
Bas Wijers, penningmeester

Het bestuur zal uitgebreid worden zodra ECO de ledenwerving heeft gestart en leden zich hebben ingeschreven.

We streven ernaar dat ca 80 % van de huishoudens in Oudeschans lid wordt van de coöperatie en op enigerlei wijze zal deelnemen in en directe baat zal hebben bij de activiteiten van ECO

Wat beogen we?

     

Het opwekken van groene hernieuwbare energie in de omgeving van Oudeschans
Het leveren van groene energie aan inwoners van Oudeschans en omgeving tegen een aantrekkelijk gereduceerd tarief per Kwh.  
Oudeschanskers worden zich bewust van hun energiegebruik en oriënteren zich op het verduurzamen van hun woning en het op termijn losraken van het gebruik van aardgas.
Minderdraagkrachtige huishoudens zien en krijgen mogelijkheden om aan energiebesparing en verduurzaming te doen door het inzetten van de rendementen van ECO.
Het historische vestingdorp Oudeschans, een toeristische trekpleister, krijgt een eigentijds profiel door actief van onderop met de energietransitie bezig te zijn.  

Betrokkenen en partners

De belangrijkste betrokkenen bij het project zijn uiteraard de inwoners van Oudeschans, zie bovenstaand.

Nadat  ECO is gevormd  en de plannen serieus vorm hebben gekregen is contact en samenwerking gezocht met de gemeente Westerwolde.  De gemeente heeft een meerjarenvisie op duurzaamheid vastgelegd en denkt mee in het proces van de energietransitie.  Daarnaast hebben we samenwerking gezocht met de recent opgerichte Energie Coöperatie “De Lethe stroomt”, afkomstig uit de buurtschap De Lethe onder de rook van Bellingwolde,met het oogmerk te bezien of we gezamenlijk op een locatie tussen de beide dorpen in een zonnepark kunnen ontwikkelen. De gemeente Westerwolde heeft namelijk vanwege de landschappelijke inpassing een voorkeur voor gecombineerde initiatieven om zo versnippering met meerdere kleine parkjes in de openbare ruimte te voorkomen.

Voorts hebben we contacten met agrarische bedrijven in ons dorp en de directe omgeving. We hebben een voorkeur voor een grondopstelling vanwege de schaalgrootte. Maar vanwege alle procedures en de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet kan dit nog wel jaren gaan duren. We zijn dan ook in gesprek met eigenaren van geschikte daken in de directe omgeving, omdat een dak opstelling vanwege de eenvoudige procedure veel sneller te realiseren is en ook geen probleem lijkt te geven bij de aansluiting op het net van Enexis.

Een belangrijke betrokkene en partner in kennisoverdracht is de Groninger Energie Koepelen in geval van een grootschalig zonneparkproject werken we samen met Bronnen van Ons, een niet commerciële coöperatieve ontwikkelaar van energieprojecten

 

NIEUWSBRIEF   Juli 2020


   ​ ​ ​ ​ ​

Beste inwoners van Oudeschans, Klein-Ulsda en omgeving,

Het is de hoogste tijd dat jullie iets horen van de Energie Coöperatie Oudeschans. De coöperatie is in september 2019 notarieel opgericht. We wilden dit voorjaar een bewonersavond organiseren om jullie bij te praten over alle plannen en vorderingen, maar toen was daar de Corona crisis en mochten we niet meer bij elkaar komen. Daarom nu een nieuwsbrief, maar wel één met een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan! Waar we het over willen hebben?

Energie Coöperatie Oudeschans U.A. (ECO), start inschrijving leden:

Jullie kunnen vanaf nu lid worden van ECO. Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar. Het lidmaatschap brengt vele voordelen - waarover later meer - en als lid mag je meedenken en bepaal je mede het beleid door het stemrecht op ledenvergaderingen. Lid worden kan door een mailtje te sturen naar info@eco-oudeschans.nl of een bericht achter te laten op onze website www.eco-oudeschans.nl. Hier kun je ook je eventuele vragen stellen, ook al is de website nog niet helemaal klaar.

Energieplan Oudeschans 2020

We hebben begin 2020 een energieplan voor Oudeschans opgesteld, waarin we activiteiten hebben opgenomen die vooraf gaan aan het opwekken van energie. Bijvoorbeeld energie besparing, hoe meer energie je bespaart door isolatie of het gebruik van zuinige lampen, des te minder hoef je op te wekken. En ook, weten hoeveel energie je feitelijk gebruikt, wie kent zijn eigen jaarrekening? We weten meestal wel hoeveel we betalen, maar niet hoeveel stroom of gas we gebruiken. Die kennis is handig als je wilt besparen én als je straks groene lokale stroom via ECO wilt afnemen. Dat kan je veel voordeel opleveren, maar daarover later meer. De gemeente Westerwolde is blij met onze duurzame plannen en heeft ons subsidie gegeven voor de uitvoering. We wilden vervolgens jullie als dorpsgenoten alles vertellen over het Energieplan Oudeschans 2020 in een bewonersbijeenkomst in april, maar ja..Corona! Je kunt er in elk geval over lezen op www.eco-oudeschans.nl;Daar lees je ook dat we gratis energiebesparingspakketten gaan uitreiken aan Oudeschanskers en Ulsders. Omdat we nu niet huis aan huis kunnen inventariseren vragen we jullie dat zelf te doen. Bij deze nieuwsbrief zit een keuze lijst van LED lampen en isolatiematerialen. Ieder huishouden kan aanvinken wat ze nodig heeft tot een totaalbedrag van € 25,- en inleveren (zie formulier). Wij zorgen vervolgens dat ieder huishouden zijn pakket op maat krijgt.

Zonnedak Koude Hoek
Met de familie van Wijnbergen, melkveehouders op de Koudehoek 3 tussen Oudeschans en Klein Ulsda, zijn we in gesprek over de plaatsing van 200 à 300 zonnepanelen op het dak van de grote veestal. Dit project willen we onderbrengen in een Postcode Roos Regeling. Dit houdt in dat alle leden van de coöperatie die in ons en het aangrenzend postcodegebied wonen kunnen meedoen in dit project door het kopen van zonparticipaties. Hierbij moet je denken aan € 99,- per participatie, wat gelijk staat aan 1 zonnepaneel. De geregistreerde deelnemers krijgen vervolgens een aantrekkelijk rendement op hun investering. Dat maakt je jaarlijkse energierekening een stuk lager en (misschien wel het belangrijkste) je helpt mee100% lokale groene stroom op te wekken! Hoe het werkt, wat het rendement is en wat er nog moet gebeuren voor het zover is valt in een beknopte nieuwsbrief niet uit te leggen.

Daarom willen we jullie voorstellen toch een bewonersavond te organiseren, in de openlucht op een hopelijk mooie zomerdag of -avond onder de kapschuur van de familie Dost aan de Poortweg 1 te Oudeschans. We kunnen daar makkelijk met ongeveer veertig mensen op 1,5 meter afstand onderling zitten. We stellen één van de volgende data voor:

Woensdag 19 augustus 2020, 19.30 uur;  
Zaterdag    22 augustus 2020, 10.00 uur;
Donderdag 27 augustus 2020,  19.30 uur.

Als je dit een goed idee vindt en er graag bij wilt zijn, stuur een mail naar:  info@eco-oudeschans.nl. Graag in de mail je eventuele voorkeursdatum en met hoeveel personen je wilt komen. Bij voldoende belangstelling stellen we een datumvast, zorgen we voor de aanwezigheid van deskundigen om vragen te beantwoordenen ontvangen jullie een uitnodiging. Als je te zijner tijd liever schriftelijke informatie ontvangt laat ons dat dan ook weten.

 

Voor nu wensen we een ieder heerlijk zonnige dagen en blijf gezond!

 

Het bestuur van de Energie Coöperatie Oudeschans,

Pieter de Maar, voorzitter.

Bert Dost,     secretaris

Bas Wijers,        penningmeester