Oudeschansker kolk wordt archeologisch onderzocht en gereconstrueerd in 2018

Kolken zijn rustige onopvallende poelen die op vrij onverwachte plekken in het landschap liggen. Het zijn overblijfselen van dijkdoorbraken. Meestal bij stormvloeden, brak de dijk ergens door en kolkte het water van de Dollard met veel kracht door de ontstane bres het breukgat door. De bodem werd weggespoeld en er ontstond een metersdiepe met water gevulde kuil, die naar zijn manier van ontstaan een kolk werd genoemd De kolk in Oudeschans is waarschijnlijk ontstaan omstreeks 1560. Vrijwel alle kolken in deze regio zijn sterk aan het verlanden. Overal is een metersdikke sliblaag aanwezig. Als er geen onderhoud wordt gepleegd, slibt de kolk zeker dicht.

De Stichting Vesting Oudeschans (SVO) acht de kans groot in deze sliblaag archeologische vondsten aan te treffen. Reden voor de SVO om samenwerking te zoeken met het IVN. Het IVN heeft in het Dollardgebied de nog aanwezige kolken geïnventariseerd en naast onderzoek van flora en fauna in en rondom de kolken ook cultuurhistorisch onderzoek gedaan.

Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) in oprichting

Oudeschans, een dorp met 52 huishoudens, klein maar vitaal, wil zijn eigen energie gaan opwekken. De meerderheid van de bewoners heeft in een belangstellingsregistratie in 2018 aangegeven hier een voorstander van te zijn. De Stichting Vesting Oudeschans heeft de ambitie om met bewoners een Energie Coöperatie Oudeschans (ECO) op te richten. Daar zitten nog veel haken en ogen aan. De Vesting Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht, we mogen niet zo maar zonnepanelen op onze daken leggen.

Hoe gaan we het dan wel doen? Een zonneweide of een paar kleinschalige windmolens op een stukje grond vlak buiten het beschermd dorpsgezicht? Hoe staan de Oudeschanskers daar tegenover en wat vindt de gemeente ? Welk beleid voert de gemeente Westerwolde ten aanzien van kleinschalige energieprojecten, waarbij inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie die we allemaal zullen moeten ondergaan in de komende jaren. Krijgen we in de komende tijd genoeg ondersteuning van de provincie Groningen om investeringen mogelijk te maken? Gaat de Rijksoverheid, het Kabinet Rutte 3, de vermindering van energiebelasting bij dit soort kleinschalige coöperatieve projecten handhaven of toch afschaffen, zoals de geruchten luiden. En wat houdt de terugleversubsidie precies in, wanneer is het niet alleen voor het milieu gunstig, maar ook voor de portemonnee van Oudeschanskers?

Allemaal vragen waarop we in de komende tijd antwoorden gaan zoeken. We beginnen met een informatie en discussieavond voor bewoners op donderdag 7 maart  2019  om 19.30 uur in het Vestingmuseum Oudeschans. Komt u ook?  Denk mee, help mee, het is een put werk,  maar de wereld en wij worden er beter van!